© 2013 Charlotta Östlund
all photos by Pasi Autio except mentioned

TOIVEEN HAURAS VARSI - FÖRHOPPNINGENS SKÖRA STÄNGEL
I mitt arbete tar jag spjärn mot någonting som finns runt mig, denna gång en samling funna växtdelar.
Jag använder element från människans närmaste omgivning för att försöka beröra frågor om hennes
tillvaro i allmänhet. Verken i utställningen har vuxit fram genom mitt intresse för relationen mellan
äkta och imiterande material, och jag märker att jag plötsligt har gläntat på dörren till den långa
tradition där blomstermotiv använts för att berätta något bortom det botaniska.

De upplockade växtbitarna är sammanförda med delar som jag gjort själv, och med konstgjorda. Här
finns möjligheten att se naturen som en representant för människans ursprungliga förutsättningar,
medan det tillverkade berättar om hennes behov och längtan. Jag har velat skapa en ordlös berättelse
om denna spröda koppling mellan våra villkor och våra förhoppningar.
(2013)

TOIVEEN HAURAS VARSI
Tukeudun työssäni ympärilläni oleviin asioihin, tällä kertaa kokoelmaan kasvinosia. Käytän ihmisen
lähiympäristöstä löytyviä elementtejä yrittäessäni käsitellä hänen olemassaoloonsa liittyviä
kysymyksiä. Näyttelyn työt ovat kehittyneet aitojen ja jäljitelmämateriaalien väliseen suhteeseen
liittyvästä mielenkiinnostani, ja olen huomannut, että olen yhtäkkiä raottanut ovea pitkälle perinteelle,
jossa kukkamotiiveja on käytetty kertomaan muustakin kuin kasvitieteellisistä seikoista.

Kerätyt kasvinosat yhdistetään itse tekemiini ja keinotekoisiin osiin, jolloin on mahdollista nähdä
luonto ihmisen luontaisten edellytysten edustajana, kun taas keinotekoiset kertovat hänen tarpeistaan
ja kaipuustaan. Olen halunnut luoda sanattoman kertomuksen edellytystemme ja toiveidemme välisestä
hauraasta yhteydestä.
(2013)

THE FRAIL STEM OF HOPE
In my works I use things that I find around me, this time a collection of plant parts. I use elements from
our immediate environment in an attempt to deal with issues related to one's existence. The works in
the exhibition have been developed through my interest in the relationship between genuine and
imitative materials. While putting this exhibition together, I also noticed that I was following the long
tradition of using floral motifs for telling stories beyond the botanical aspects.

The collected plant parts have been combined with items that I have made as well as with artificial
ones. The exhibition provides the audience with a chance to see how nature represents people’s primal
preconditions, whereas the artificial items tell something about one's needs and longing. I wanted to
create a wordless story about the frail connection between human conditions and hopes.
(2013)

FÖRHOPPNINGENS SKÖRA STÄNGEL / växtdelar, papper mm.

TOIVEEN HAURAS VARSI / kasvinosia, paperia yms.
THE FRAIL STEM OF HOPE / plant parts, paper etc.