© 2013 Charlotta Östlund
all photos by Pasi Autio except mentioned

SAMTAL
Samtal har sin grund i upplevelsen av det sammanhang vi ingår i. Är det när vi försöker nå varandra genom samtal
som sammanhanget blir gemensamt? Jag har fört samtal med fem personer, jag har deltagit i samtalen med objekt.
De fem samtalen har utgått från ett första gemensamt objekt. Samtalspartnerns tankar och associationer om detta
objekt har varit grunden för ett nytt objekt. Ur det gemensamma första har fem nya objekt uppstått. Varje person
har fått kommentera det nya, personliga objektet och proceduren har upprepats gång på gång.
(2000)

KESKUSTELU
Keskustelu perustuu kokemukseen tästä yhteisestä todellisuudesta jonka osia yksilöinäolemme. Tuleeko tästä
todellisuudesta yhteistä silloin kun yritämme ymmärtää toisiamme keskustelun kautta? Olen järjestänyt keskusteluja
viiden ihmisen kanssa, joissa oma osani keskustelusta on ollutesineiden tekeminen. Kaikki viisi keskustelua ovat
alkaneet samasta esineestä. Keskustelukumppanin ajatukset ja assosiaatiot tästä esineestä ovat olleet lähtökohtia
uudelle esineelle. Tästä yhdestä yhteisestä esineestä syntyi siten viisi uutta esinettä. Tämän jälkeen jokaiselta
keskustelukumppanilta kysyttiin ajatuksia uudesta, hänen kanssaan käytyjen keskustelujen pohjalta syntyneestä
esineestä, ja näiden pohjalta valmistin taas uuden esineen ja sama prosessi toistettiin taas uudelleen.
(2000)

CONVERSATION
Conversation is based on the experience of the context we are a part of. Is it when we are trying to understand each
other by conversation the context becomes common? I have kept conversations with five persons, my part of the
conversations has been doing objects. The five conversations all start from the same object. The other persons
thoughts and associations about this object has been the start of a new object. From this first, common object five
new was created. Each person was then asked to speak again about the new, personal object and the process was
repeated again and again.
(2000)