© 2013 Charlotta Östlund
all photos by Pasi Autio except mentioned

MUU GALLERIA (2017)
JOUTOMAAN SÄKEITÄ
Joutomaan säkeitä -näyttelyssä nähdään kokoelma hiljaisia esineitä, joista jokainen on koottu varoen ja tarkasti pääasiassa kasvien osista, joissakin mukana on keinotekoisia lisäkkeitä. Näyttely on tulosta pitkäaikaisesta kiinnostuksestani suhteeseen jo olemassa olevan ja jonkin itse valmistamani välillä, sekä myös hetkellisyyden ja pysyvyyden suhteeseen. Olen vetänyt yhteyksiä näiden sekä ihmisen elinehtojen että toiveiden ja tekojen välille. Tämä on yksi syy miksi keräilen, useimmiten kasvinosia, joita muotoilen ja yhdistelen toisista materiaaleista valmistamieni osien kanssa. Tämä työskentelytapa toimiikin minulle usein alustana kun kuvaan ihmisen olemassaoloa.

Teoksiin sisältyy haurauden ja kestävyyden välinen jännite: yliaikaiset leskenlehdet ja helmet, jäkälä ja pronssi, terälehdet ja kivet, kaikilla teosten osasilla on erilainen elämänkaari. Jotkut elementit esiintyvät teoksissa kenties vain kerran, toisista voi taas joskus tulla kokonainen teos yhdessä jonkin uuden komponentin kanssa.

Toivon, että esillä olevat, hiljaisen tarkkailun kohteeksi nostetut kappaleet voivat synnyttää tarkentunutta tietoisuutta vaikenevan ympäristömme kihisevästä sisällöstä, luoda eri tahoille laajenevia assosiaatioketjuja ja liittää yhteen sirpaleet, ja näin levitessään kertoa jotain elämästä itsestään.

MUU GALLERI (2017)
ÖDETOMTSVERSER
I utställningen Joutomaan säkeitä - Ödetomtsverser visas en samling lågmälda objekt, var och ett varsamt och noggrant sammanfogat av mestadels olika växtdelar, och somliga med artificiella inslag. Utställningen är ett resultat av det intresse jag under en längre tid haft för förhållandet mellan det redan existerande och något egentillverkat, samt mellan det förgängliga och det beständiga. Jag har dragit paralleller mellan detta och människans förutsättningar och hennes önskningar och handlingar. Därför plockar jag upp material, ofta växtelement, som jag omformar och ibland kombinerar med egentillverkade delar. Detta tillvägagångssätt fungerar för mig som en plattform för att behandla människans tillvaro.

I verken finns ett spänningsförhållande mellan skörhet och tålighet: överblommade tussilagor och pärlor, lav och brons, kronblad och sten, de olika beståndsdelarna har varierande livslängd. Vissa element visas kanske bara denna gång, andra kan någon gång skapa en helhet tillsammans med en ny komponent.

Jag hoppas att de enheter som här finns framlyfta för stillsam betraktelse kan bidra till skärpt uppmärksamhet på den tystlåtna omgivningens sjudande innehåll, skapa associationstrådar som sträcker sig åt olika håll och kopplar ihop de olika skärvorna, och att de i förlängningen har något att berätta om livet i allmänhet.

MUU GALLERY (2017)
WASTELAND STANZAS
<
em>Wasteland Stanzas consists of humble objects, each and every one gently, painstakingly assembled, mostly from parts of plants, and some including artificial components. The exhibition is a result of my long-lasting interest in the relations between pre-existing things and objects I’ve made myself, and also in the relations between ephemerality and permanence. I have always drawn parallels between them and the preconditions of our human life, our wishes and actions. That is why I collect materials, often plant parts, modifying them and sometimes combining them with components made by me. This method then serves as a platform for examining the human condition.

There is a tension in my works between fragility and durability: overblown coltsfoot and pearls, lichen and bronze, petals and stones, all these components have different life spans. Sometimes I use an element just once, others can, coupled with a new component, build up into a completely different work altogether.

I hope that the entities that are showcased here for calm perusal can contribute to a keener awareness of content of our silent environment, create threads of association that stretch all over and link together different fragments, and in that extension tell us something about life itself.

JOUTOMAAN SÄKEITÄ / ÖDETOMTSVERSER / WASTELAND STANZAS

Galleria Muu, Helsinki
(2017)