© 2013 Charlotta Östlund
all photos by Pasi Autio except mentioned

UR BORELIUS SAMLING
45 vetenskapliga instrument och undervisningsmodeller, glasvitriner
permanent verk i Kungliga Tekniska Högskolan Biblioteket, Stockholm
(2001-2002)

En konstnärlig systematisering och presentation av en del av de vetenskapliga instrument som finns i
bibliotekets ägo. Presentationen poängterar att de kriterier, som styr vårt sökande, vår sortering och
värdering av information inte är konstanta. Instrumenten är lösryckta ur sitt gamla sammanhang och
grupperade med en visuell logik. Detta utmanar betraktaren att se ett nytt mönster och kanske att
reflektera över vår egen modell av världen.

FROM THE COLLECTION OF BORELIUS
Forty-five scientific instruments and educational models in glass-fronted cabinets
A permanent installation in the Royal Institute of Technology Library, Stockholm
(2001-2002)

An artistic systematization and presentation of part of the scientific instruments that the library
owns. The presentation emphasizes that the criteria that guide us when searching, sorting and
valuing information are not constant. The instruments are disconnected from their old context
and grouped by visual logic. This challenges the observer to discover a new pattern and maybe
also to reflect upon their own model of the world.