© 2013 Charlotta Östlund
all photos by Pasi Autio except mentioned

NÄRVARO
byggnadsfast konst i Eiraskolan, Stockholm
(2001-2002)

Ett verk i fyra delar som rör sig runt tanken om att vara närvarande. Verkets delar aktiveras av betraktaren,
fysiskt eller mentalt. Avsikten är att man ska bli uppmärksammad på sitt direkta samband med omgivningen
och därmed uppleva sin egen närvaro.

LÄSNÄOLO
Julkinen taideteos Eiraskolanissa, Tukholmassa
(2001-2002)

Läsnäolo koostuu neljästä teoksesta jotkakäsittelevät läsnäolemisesta. Katsojat aktivoivat teokset fyysisesti
omalla kehollaan tai ajatuksellisesti. Tarkoitukse na on herättää katsoja havaitsemaan yhteytensä
ympäristöönsä, ja sitä kautta kokemaan läsnäolonsa ympäröivässä tilassa, paikassa ja ajassa.

PRESENCE
Public artwork, Eiraskolan, Stockholm
(2001–2002)

Presence consists of four works that deal with the idea of being present. The works are activated
by the viewers, either physically or mentally. The aim is to make the viewer notice their
connection to their environment and thus experience their presence in the surrounding space,
place and time.